Spoločnosť DIAFAN s.r.o bola založená v júni 2002 dvoma konateľmi, pričom v roku 2004  sa tento počet zredukoval na jedného konateľa. Úspešne pôsobíme v oblasti elektrotechnického priemyslu a máme široký záber podnikateľských aktivít.
V súčasnosti vykonávame projektovanie, montáž, opravu, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie ) elektrických zariadení  po preverení odbornej spôsobilosti, technickou inšpekciou Ministerstva vnútra SR, na tieto hlavné predmety činnosti:

  • objekty bez nebezpečenstva výbuchu,
  • objekty s nebezpečenstvom výbuchu,
  • bleskozvody - výroba el. zariadení - el. rozvádzače v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu,
  • elektrické požiarne signalizácie,
  • projektovanie, dodávka, montáž a servis, OP a OS detektorov spáliteľných plynov a pár,
  • prevádzkovanie technickej služby,
  • montáž a opravy telekomunikačných zariadení.


Sme držiteľmi platného oprávnenia na výkon  uvedených činností.
V oblasti zabezpečovacích zariadení  vykonávame inštalácie a servis elektronických zabezpečovacích systémov - poplašných systémov narušenia (EZS-PSN). Tieto zariadenia úspešne rozširujeme o nadstavbu elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a montáž evakuačného požiarneho rozhlasu (PR). Ďalej inštalujeme systém priemyselnej televízie, uzavretých televíznych okruhov (CCTV), audio a video vrátnika.

Naša spoločnosť sa spolieha na dlhoročné skúsenosti pracovníkov, ktorí pracovali v elektrotechnickom priemysle, telekomunikáciách a v iných príbuzných odvetviach. O kvalite služieb svedčí aj dlhoročná spokojnosť našich odberateľov a obchodných partnerov.

Zariadenia, ktoré dodávame a montujeme, majú všetky atribúty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobku doložené Ministerstvom priemyslu SR, Ministerstvom vnútra SR - úradom požiarnej ochrany, Kriminalistickým ústavom SR, Ministerstvom zdravotníctva SR a Telekomunikačným úradom SR. V ostatnej dobe sme zaviedli a používame systém manažérstva kvality, enviromentu a BOZP. Politika ochrany životného prostredia je k nahliadnutiu TU A politika SM BOZP je k nahliadnutiu TU

 

Licencia na prevádzkovanie technickej služby: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre podľa § 68 zákona č. 473/2005 Z. z.  o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov udelilo spoločnosti DIAFAN s.r.o. licenciu na prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona v rozsahu – vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systém a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.